Beste Voorzitter,

Mevrouw de Secretaris-Generaal,

Excellenties, Geachte collega’s

Dames en Heren,

Al meer dan een jaar worden wij collectief geconfronteerd met een crisis die zowel mondiaal als totaal is. Al meer dan een jaar ontwricht de pandemie ons dagelijks leven, laat het onze gezinnen rouwen en vergroot het onze kwetsbaarheden.

We moeten herbouwen. We moeten opnieuw bouwen met als kompas de Europese waarden die ons binnen deze organisatie binden: mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.

De pandemie herinnert ons er dagelijks aan dat we meer moeten samenwerken. Het multilateralisme is de enige optie.

Tijdens de pandemie en de ‘lockdown’ hebben het geweld tegen vrouwen en het huiselijk geweld alarmerende proporties aangenomen. De referentie bij uitstek voor de preventie en bestrijding van dit geweld tegen vrouwen is de Conventie van Istanbul.

Wij roepen de landen die het nog niet hebben gedaan op dit essentiële, voorbeeldige en doeltreffende instrument ter bescherming van vrouwen te ondertekenen en te ratificeren.

België zal van de Conventie van Istanbul de ruggengraat maken van zijn nationaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. En het is bereid de lidstaten te helpen die moeilijkheden ondervinden bij de ratificatie of de uitvoering van de bepalingen van de Conventie. Wij verzoeken Turkije, dat tot de eerste landen behoorde die de Conventie ratificeerden, zijn besluit om zich uit de Conventie terug te trekken, te heroverwegen.

De strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen, in het bijzonder via de Conventie van Lanzarote, alsook de strijd tegen mensenhandel zijn belangrijke prioriteiten voor België. De bescherming van de verschillende categorieën personen vatbaar voor discriminatie, of het nu gaat om LGBTIQ of om migranten, is evenzeer een morele plicht voor onze landen.

Mijn land zet zich volledig in voor de bestrijding van corruptie, en wij juichen het werk van de GRECO in dit verband toe. Tot slot maak ik mij grote zorgen over het niveau van de ernstige schendingen van de persvrijheid, en met name de straffeloosheid voor 24 moorden op journalisten.

Dankzij het ‘Trust Fund’ voor de Rechtsstaat, dat onlangs aangevuld werd met een nieuwe Belgische bijdrage van 2 miljoen euro – steunt België talrijke projecten die erop gericht zijn de waarden die wij verdedigen in de praktijk om te zetten.

Meneer de Voorzitter,

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europees Sociaal Handvest vormen de pijlers en het collectieve geweten van ons gemeenschappelijk Europees huis.

Nu wij de 60e verjaardag van het Europees Sociaal Handvest zullen vieren, wens ik in herinnering te brengen dat mijn land zich volledig blijft inzetten voor de gemeenschappelijke doelen die de grondslag ervan vormen.

Moet het in herinnering worden bracht, dat de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat de naleving van het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens voor 820 miljoen burgers sanctioneert, juridisch bindend zijn voor alle lidstaten.

De verplichting om de arresten van het Hof uit te voeren is veeleisend, maar fundamenteel. En het Comité van Ministers is de hoeder van de eerbiediging ervan door elk van onze staten. In dit verband roept België de betrokken staten op onverwijld over te gaan tot de vrijlating van de heren Kavala, Demirtas en Navalny, in overeenstemming met de definitieve arresten van het Hof.

Voorts vragen wij de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit is, zoals de Parlementaire vergadering enkele weken geleden verklaarde, een strategische prioriteit.

Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor de lopende werkzaamheden van de Raad van Europa op het gebied van artificiële intelligentie. Er is een wettelijk kader nodig om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling ervan in overeenstemming met onze kernwaarden plaatsvindt.

Tot slot zou ik het Duitse voorzitterschap van de Raad van Europa willen bedanken voor zijn sterke politieke inzet voor de organisatie en haar waarden. Ik wens het Hongaarse voorzitterschap veel succes bij het vervullen van zijn mandaat.