Vandaag, vrijdag 21 mei, heeft de ministerraad overeenstemming bereikt over de nieuwe samenstelling van de raden van bestuur van de drie federale culturele instellingen, namelijk het Paleis voor Schone Kunsten, de Koninklijke Muntschouwburg en het Nationaal Orkest van België. Voor het eerst is een publieke oproep tot het indienen van kandidaten gedaan, op 1 februari. Deze aanpak bleek een succes: niet minder dan 469 aanvragen werden bij de Kanselarij ingediend. Ter herinnering: de kandidaten moesten beschikken over een ruime ervaring op het gebied van management en/of cultuur en er mochten geen onverenigbaarheden zijn. De raden van bestuur zullen snel aan het werk kunnen.

Vice-eersteminister en minister van de federale culturele instellingen Sophie Wilmès: “Deze manier om kandidaten te vinden is onuitgegeven en is een succes. Ze zal zonder twijfel onze culturele instellingen een nieuw élan geven. Het is een vernieuwing die wordt versterkt door de ervaring die sommige bestuurders zullen meebrengen. Het is deze mix van competenties en generaties die een positieve dynamiek van collectieve intelligentie creëert. Een ander belangrijk punt: voortaan is in elke raad van bestuur het evenwicht tussen mannen en vrouwen gegarandeerd: in totaal hebben we op 31 bestuurders 15 mannen en 16 vrouwen.”

Sophie Wilmès voegt eraan toe: “We hebben veel kandidaturen ontvangen, en een groot aantal kandidaten die niet weerhouden werden, had zeker een positieve bijdrage geleverd aan de instellingen. Maar er moest een keuze gemaakt worden, en het was een bijzonder moeilijke keuze. Deze verscheidenheid van profielen zal een toegevoegde waarde zijn voor de teams van de drie instellingen, die – en dat geldt voor de hele cultuursector – nog geduld moeten hebben voor ze hun activiteiten weer volledig kunnen hernemen.  Ik wil ook de uittredende leden bedanken, van wie velen lange jaren hun functie hebben uitgeoefend en hun mandaat eer hebben aangedaan.”

Bij Bozar bestaat de Raad van Bestuur uit twaalf leden, zeven vrouwen en vijf mannen, zes Franstaligen en zes Nederlandstaligen. De Raad zal worden voorgezeten door mevrouw Isabelle MAZZARA (FR). Het vice-voorzitterschap zal worden waargenomen door mevrouw Els SILVRANTS BARCLAY (NL). De bestuurders zijn : Mevrouw Hilde LAGA, de heer Thierry BOUCKAERT, mevrouw Christine CLAUS, de heer Jean EYLENBOSCH, de heer Jan CORNILLIE, mevrouw Hakima DARMOUCH, de heer Jos GEYSELS, de heer Mohamed OUACHEN, mevrouw Zehra SAHIN en mevrouw Dominique SAVELKOUL.

Voor de Munt bestaat de Raad van Bestuur uit dertien leden, waaronder één lid dat als Duitstalig waarnemer aanwezig is. De bestuurders zijn : de heer Philippe DELUSINNE, mevrouw Hadewig De CORTE, de heer Jean-Edouard CARBONNELLE, mevrouw Virginie CORDIER, de heer Roland CRACCO, mevrouw Lutgart DE POORTER, De heer Francis MAES, mevrouw Laurette ONKELINX, de heer Sébastien VAN BELLEGEM, mevrouw Jutte VAN DER WERFF TEN BOSCH, de heer Luc VAN GORP, mevrouw Leen VANDERCRUYS. Het waarnemend lid is de heer Yves KREINS. Er zijn dus evenveel mannen als vrouwen, evenveel Franstaligen als Nederlandstaligen.

Bij het Nationaal Orkest van Belgïe bestaat de Raad van Bestuur uit zeven leden. Hij zal worden voorgezeten door de heer Gust VRIENS (NL). De bestuurders zijn : De heer Francis BURSTIN, mevrouw Laurence CHRISTIANS, de heer Luc HAEGEMANS, mevrouw Paméla MALEMPRE, mevrouw Claire TILLEKAERTS en de heer Clair YSEBAERT. Er zijn dus drie vrouwen en vier mannen. Ook hier wordt het taalevenwicht gerespecteerd.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar, behalve bij het Nationaal Orkest, waar de wet voorziet in een ambtstermijn van drie jaar.