Vandaag, vrijdag 8 oktober, gaf vice-eersteminister en minister van Europese Zaken Sophie Wilmès in aanwezigheid van Europees Commissaris Didier Reynders het startschot voor het Belgische deel van de Conferentie over de toekomst van Europa (COFEU) – een reeks Belgische evenementen die het hele najaar zullen plaatsvinden.

Als stichtend lid van de Europese Unie, traditioneel voorvechter van het Europese project en zetel van de Europese instellingen, is het voor België van groot belang dat burgers actief kunnen bijdragen tot het Europese beleid dat een belangrijke impact heeft op hun leven, en dat ze vertrouwen houden in het Europese project. Daarom wil ons land actief bijdragen tot de conferentie.

Ter herinnering: de COFEU is op 9 mei van dit jaar van start gegaan en loopt in april volgend jaar af. De Conferentie staat onder het gezag van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie, die ze mee voorzitten. De COFEU wil de zorgen en prioriteiten van zoveel mogelijk burgers horen, zodat er in het toekomstige overheidsbeleid rekening mee kan worden gehouden.

Tijdens het openingsevenement stelde de vice-eersteminister de verschillende initiatieven voor die de federale regering en de deelstaten de komende weken en maanden zullen organiseren. Aangezien de COFEU ook voor de Europese instellingen een politieke prioriteit is, lichtte Europees commissaris Didier Reynders het algemene kader en de ambities toe.

De kern van het Belgische luik is de organisatie van burgerpanels die gedurende drie weekends in oktober en november zullen worden gehouden in de Kamer, de Senaat en het Egmontpaleis. 50 willekeurig gekozen burgers uit alle taalgemeenschappen van ons land zullen debatteren en aanbevelingen doen over de participatie van de burgers aan de Europese democratie, één van de negen thema’s die de Conferentie over de Toekomst van Europa zal behandelen.

Na de openingstoespraken hebben al zo’n 150 burgers deelgenomen aan een debat over de plaats van Europa in de wereld, samen met een panel van deskundigen. Andere onderwerpen zullen door andere FOD’s en de deelstaten worden behandeld.

De resultaten van elk van deze evenementen zullen worden gepresenteerd tijdens de drie plenaire zittingen van de Conferentie over de toekomst van Europa, die in oktober 2021, december 2021 en februari 2022 in Straatsburg zullen plaatsvinden. België zal worden vertegenwoordigd door de minister van Europese Zaken Sophie Wilmès, telkens een minister uit de deelstaten en een Belgisch burger.

Alle aanbevelingen en voorstellen die tijdens de verschillende evenementen zijn gedaan, zullen ook worden gepresenteerd op het door de Europese Unie opgezette digitale platform. Dit digitale platform is een nieuw experiment dat tot doel heeft onze democratie uit te dragen en een grotere burgerparticipatie mogelijk te maken naast de traditionele democratische instrumenten. Via dit platform kan ieder individu zich connecteren met anderen en zijn of haar ideeën over de verschillende Europese beleidsthema’s of de werking van de Europese Unie voorstellen. Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben zich ertoe verbonden daarna met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

Sophie Wilmès: “Europa beschermt onze fundamentele waarden en vrijheden en heeft een niet te onderschatten invloed op ons dagelijksleven. Europa garandeert de veiligheid van onze producten en levensmiddelen, laat ons toe overal met dezelfde munt te betalen, geeft ons werk dankzij de eenheidsmarktbestelt onze vaccins en doet belangrijke investeringen in onderzoek en de industrieën van de toekomst. Europa garandeert ook vrij verkeer in een Unie waar we al 70 jaar in vrede leven. Aangezien Europa zo cruciaal is voor ons leven hier in België, is het belangrijk dat onze burgers betrokken worden bij de beslissingen die worden genomen; dat hun vragen, zorgen en verlangens worden gehoord en begrepen. En dat we samen bouwen aan de toekomst van onze Unie.