Vandaag, dinsdag 2 februari, heeft de vice-eersteminister en minister van Europese Zaken en Buitenlandse Handel Sophie Wilmès Z.E. dhr Valdis Dombrovskis ontmoet, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor Handel. Het ging om een eerste ontmoeting en een gelegenheid om van gedachten te wisselen over de belangrijkste actuele dossiers in het Europese handelsbeleid.

De vice-eersteminister heeft van de commissaris meer uitleg gekregen over de hoofdlijnen van de evaluatie van het EU-handelsbeleid (Trade Policy Review), die de commissie vorig jaar heeft gelanceerd, die halfweg deze maand zal worden goedgekeurd en moet leiden tot een nieuwe EU-handelsstrategie, aangepast aan een voortdurend veranderende mondiale context. Minister Wilmès benadrukte het belang dat ons land hecht aan duurzame ontwikkeling en de afdwingbaarheid van de bepalingen daarvan in handelsakkoorden: “De afgelopen jaren is de ontwikkeling van een handelsbeleid dat meer in overeenstemming is met klimaat- en milieuoverwegingen een belangrijk aandachtspunt geworden voor veel van onze mensen. Voor België zijn afdwingbare hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling een hoofdprioriteit, die ook zwart op wit in het regeerakkoord staat. Ik hoop dat de Europese Commissie daarvoor toewijding en ambitie zal blijven tonen.”

Dat geldt met name voor het verdrag tussen de Europese Unie en de landen van Mercosur (Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay), dat, naast de vernieuwing van het Globaal Akkoord EU-Mexico, ook een gespreksonderwerp was. Vicepremier Wilmès benadrukte – net als eerder tegenover haar Uruguayaanse ambtsgenoot (december 2020) – dat ze de versterking van de handels- en politieke banden met de Mercosurlanden steunt, maar bezorgd is over de gevolgen van het akkoord voor de wereldwijde inspanningen voor duurzame ontwikkeling en de strijd tegen klimaatopwarming. “Er is in ons land ook een legitieme bezorgdheid over de cumulatieve impact van handelsakkoorden op de landbouwsector”, aldus nog minister Wilmès. “Er is meer duidelijkheid nodig over de toekenning van de exportquota. Impactstudies tonen aan dat de landbouwsector kwetsbaar is, en onze boeren zitten met veel vragen over mogelijke compensaties die Europa zou kunnen activeren.”

Tot slot hebben vicepremier en commissaris Dombrovskis een stand van zaken opgemaakt over het princiepsakkoord dat de EU eind december met China heeft gesloten over investeringen. Vicepremier Wilmès bevestigde dat ons land bepaalde positieve elementen ziet qua markttoegang voor investeerders, level playing field en arbeids- en milieunormen, maar benadrukte dat er nog serieuze bezorgdheden zijn: “In mijn recente contacten met ondernemers bleek heel duidelijk hoe belangrijk investeringszekerheid is. België is ontgoocheld dat er geen luik investeringsbescherming in het akkoord zit. Daarnaast hebben onze experts nog altijd veel vragen over het luik energie. België roept de Commissie tenslotte ook op om regelmatig verslag uit te brengen over de ratificatie en de tenuitvoerlegging door China van de IAO-verdragen, en in het bijzonder die inzake het verbod op dwangarbeid, wat voor ons land en onze ondernemers een echt aandachtspunt is.”