Vandaag, dinsdag 7 december, heeft de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, Sophie Wilmès, haar ambtgenoot, minister van Buitenlandse Zaken dhr. Qureshi van Pakistan, ontvangen. Hun laatste ontmoeting dateert van september jl. tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

België onderhoudt goede betrekkingen met Pakistan, dat ons land waardevolle bijstand verleent in navolging van de crisis in Afghanistan. België wenst deze samenwerking te behouden om de evacuaties te vereenvoudigen. De twee ministers hebben de gelegenheid gehad om een stand van zaken op te maken van de evolutie van de situatie in Afghanistan. Als belangrijke regionale speler kan Pakistan een gedetailleerde analyse geven van de laatste ontwikkelingen sedert de Taliban aan de macht zijn gekomen. De vicepremier heeft haar bezorgdheid herhaald over de humanitaire situatie die steeds dramatischer wordt nu de winter nadert. België steunt humanitaire initiatieven die erop gericht zijn de kwetsbare bevolking rechtstreeks te voorzien van de meest dringende behoeften, met name via NGO’s en VN-agentschappen op het terrein. De ministers hebben ook verschillende pistes besproken om uit de crisis te geraken. “Het gaat er niet om het Taliban-regime te legitimeren. Samen met onze Europese partners hebben wij een reeks criteria vastgesteld die de basis vormen voor onze evaluatie van het nieuwe regime dat van kracht is. Deze criteria betreffen de eerbiediging van de mensenrechten, met name voor meisjes en vrouwen, de totstandkoming van een inclusief politiek proces en een doeltreffende bestrijding van het terrorisme. We hebben enkele mondelinge beloften, maar heel weinig daden. Tot dan blijven de samenwerkingsprogramma’s opgeschort“, aldus vicepremier Wilmès.

Andere belangrijke gespreksonderwerpen waren veiligheid, regionale stabiliteit en mensenrechten. Wat dit laatste betreft, herinnerde Sophie Wilmès er – in een open en eerlijk gesprek – aan dat de verdediging van de mensenrechten een prioriteit is van onze diplomatie. De vicepremier benadrukte dat de mensenrechten door ons land als universeel worden beschouwd en dat zij stelselmatig een centrale plaats innemen in onze bilaterale betrekkingen.

To slot kwamen de handelsbetrekkingen tussen de twee landen aan bod. De Belgische export naar Pakistan vertoont een bemoedigende positieve groei in de eerste acht maanden van 2021. In de toekomst kunnen zich nieuwe economische opportuniteiten voor Belgische bedrijven aanbieden in specifieke domeinen zoals de groene economie, textiel, nieuwe technologieën of de voedingssector.