De Ministerraad heeft vandaag, op initiatief van de ministers Sophie Wilmès en Annelies Verlinden, beslist om jongeren vanaf zestien jaar bij de volgende Europese verkiezingen de mogelijkheid te geven om te stemmen. Zo krijgen ze in 2024 voor de eerste keer een stem in de Europese politiek. De federale regering bezorgt de tekst van het voorontwerp van wet nu aan de parlementaire fracties om het definitief om te zetten in wetgeving.

Met het akkoord dat vandaag binnen de regering is bereikt, komt België na Oostenrijk, Griekenland en Malta, als vierde land tegemoet aan de vraag van de Europese Unie om jongeren vanaf zestien jaar de kans te geven om te stemmen. Deze doelstelling was ook voorzien in het Regeerakkoord.

Bij de Europese verkiezingen van 2024 zullen zo’n 270.000 jongeren met de Belgische nationaliteit of die van een andere EU-lidstaat, die op de dag van de verkiezingen zestien of zeventien jaar zijn en in België wonen hun stem kunnen uitbrengen. Ook de bijna 13.000 Belgische jongeren van zestien en zeventien jaar die in het buitenland wonen zullen mogen stemmen. Hiertoe moeten de jongeren zich wel voorafgaand inschrijven in het kiesregister. Zodra ze geregistreerd zijn, zijn ze onderworpen aan de verplichting om te stemmen. Jongeren hoeven dus niet meer te wachten tot hun achttiende om voor de eerste keer te proeven van de sfeer in het stemhokje. De opkomstplicht geldt nog steeds vanaf achttien jaar.

Ministers Sophie Wilmès en Annelies Verlinden ondertekenen vandaag om 15 uur samen met de verschillende federale fracties symbolisch het voorontwerp van wet in het Parlement.

“Dit was een engagement van de regering toen ze gevormd werd, dat nu wordt nagekomen. Vandaag geven we jongeren vanaf zestien jaar de kans om volwaardig deel te nemen aan het Europese publieke debat. Dit is een eerste formele stap op weg naar een Europees burgerschap. Het is fundamenteel, omdat de Europese Unie grote delen van ons dagelijkse leven regelt. Mijn collega Annelies Verlinden en ik promoten samen dit project, dat een stap voorwaarts is voor jongeren, voor onze democratie en voor het Europese project”, zegt Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Sophie Wilmès.

“Door jongeren de kans te geven om deel te nemen aan onze democratie, prikkelen we hen om zich te interesseren in de politiek. De jongeren zijn de toekomst, en die toekomst zullen ze nu mee kunnen bepalen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden. “Als minister van Democratische Vernieuwing ben ik blij dat we een volgende stap zetten in de versterking van de democratie.”