Op uitnodiging van Hare Excellentie Sophie WILMÈS, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel van het Koninkrijk België, heeft Zijne Excellentie Christophe LUTUNDULA APALA Pen’APALA, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken van de Democratische Republiek Congo, van 21 t.e.m. 23 oktober 2021 een bezoek gebracht aan het Koninkrijk België.  Dit bezoek staat symbool voor de wil van België en de Democratische Republiek Congo om hun strategische partnerschap te versterken en op tal van gebieden nauw te blijven samenwerken, in navolging van het bezoek van Zijne Excellentie dhr. Felix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, president van de Democratische Republiek Congo (18 tot 22 september 2019). Tijdens dit bezoek werd een “Memorandum ter versterking van de samenwerking tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Democratische Republiek Congo en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk België” ondertekend, dat voorziet in regelmatig bilateraal overleg.

Verheugd over de uitstekende bilaterale betrekkingen en het wederzijdse respect, hebben de twee vicepremiers, op 22 oktober in het Egmontpaleis te Brussel een ontmoeting gehad om een stand van zaken op te maken van het werk dat verricht is sinds het politieke overleg dat in september 2019 en in januari 2021 op het niveau van de ministeries van Buitenlandse Zaken in Brussel heeft plaatsgevonden.

De twee ministers bespraken verschillende kwesties van gemeenschappelijk belang: de interne situatie van de twee landen alsook hun bilaterale betrekkingen, het politieke en economische luik en  de samenwerking. Op het gebied van de economische betrekkingen wisselden beide ministers de akten van bekrachtiging van de ‘Overeenkomst betreffende de bescherming en de wederzijdse bevordering van investeringen tussen de DRC en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie’ uit. De ministers hebben dit belangrijke signaal verwelkomd als een stap naar de versterking van de rechtszekerheid van Belgische en Luxemburgse ondernemers die in de DRC willen investeren of dat reeds hebben gedaan. Minister WILMÈS riep de Congolese autoriteiten op om het ondernemingsklimaat te blijven verbeteren na de reeds genomen maatregelen, zodat het bevorderlijk is voor nationale en buitenlandse investeerders.

Op het niveau van de justitiële samenwerking heeft minister LUTUNDULA, minister Wilmès in kennis gesteld van de goedkeuring van de Ministerraad van een wetsontwerp tot bekrachtiging van het bilateraal verdrag betreffende justitiële samenwerking voor wat betreft strafzaken en van een ander wetsontwerp betreffende het verdrag inzake de overplaatsing van gedetineerden, met het oog op de overdracht ervan aan het Parlement, hetgeen minister WILMÈS heeft verwelkomd.

De twee ministers hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een vruchtbare  gedachtewisseling te houden over het programma van het voorzitterschap van de Democratische Republiek Congo van de Afrikaanse Unie en over de betrekkingen tussen de EU en de Afrikaanse Unie. De minister hebben beslist elkaar regelmatig over deze kwesties te raadplegen.

Wat de situatie in de Democratische Republiek Congo betreft, gaf Zijne Excellentie dhr. Christophe LUTUNDULA APALA Pen’APALA een overzicht van de huidige politieke problemen. Minister WILMÈS herhaalde dat België sterk gehecht is aan geloofwaardige en transparante verkiezingen in 2023, de strijd tegen straffeloosheid en corruptie en aan de voortdurende verbetering van de mensenrechtensituatie.

De twee ministers beslisten om te blijven werken aan internationale kwesties van gemeenschappelijk belang, zoals de hervorming van de VN, de versterking van het multilateralisme, de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, het terugdringen van extreme armoede en het verwezenlijken van de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de VN. Ze bespraken ook het mandaat van MONUSCO (The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo) en de overgangsfase.

Zijne Excellentie dhr. Christophe LUTUNDULA APALA Pen’APALA dankte de Belgische tegenpartij voor de hartelijke ontvangst, alsook van de delegatie die hem begeleide.

Tot slot beslisten de twee ministers om volgend jaar in Kinshasa een nieuw overleg te houden, op een datum die via diplomatieke weg moet worden vastgelegd.