BEIJING+25
Accelerating the realization of gender equality and the empowerment of all women and girls


Mijnheer de voorzitter,

Dames en heren,

25 jaar geleden hebben we ons ertoe verbonden moedige maatregelen te nemen om de gendergelijkheid te realiseren.

Om een wereld te creëren waarin meisjes en jongens, vrouwen en mannen, dezelfde rechten, dezelfde mogelijkheden en dezelfde kansen hebben.

Een wereld waarin niet je geslacht, maar je persoonlijkheid en talenten bepalen wie je bent.

Een wereld waarin vrouwen en mannen gelijk loon krijgen voor gelijk werk en de huishoudelijke taken evenwichtig zijn verdeeld.

Er is vooruitgang geboekt, maar het is duidelijk dat geen enkel land het actieprogramma van Peking volledig heeft gerealiseerd. Het is tijd om onze engagementen nog meer om te zetten in concrete acties, zodat de mensenrechten een realiteit worden voor alle vrouwen en meisjes.

 

Dames en heren,

Veel te lang is gendergerelateerd geweld geen prioriteit geweest.

Te veel vrouwen in de wereld sterven, enkel en alleen omdat ze vrouw zijn.

Dat is ontoelaatbaar.

Tegelijk heeft de pandemie gezorgd voor een grote toename van het aantal gevallen van seksueel geweld, partnergeweld, intimidatie en ongewenste intimiteiten, om nog te zwijgen van online geweld.

De volledige toegang tot gezondheidszorg en seksuele en reproductieve rechten blijft essentieel.

Meer algemeen moeten discriminatie, stereotypen en seksisme onder alle omstandigheden bestreden worden, in de privésfeer, op het werk, online en via de nieuwe vormen van artificiële intelligente.

Ze moeten van jongs af aan worden aangepakt en dat is voornamelijk de taak van de ouders, het onderwijs en de media.

Ons politiek engagement blijft essentieel voor de integratie van de genderdimensie in al onze acties. Dat komt evenzeer mannen en jongens ten goede als vrouwen en meisjes.

 

Dames en heren,

Geen enkele traditie, religie, culturele waarde of gewoonte kan ooit gendergerelateerde discriminatie, gendergerelateerd geweld of een schending van de rechten van vrouwen en meisjes rechtvaardigen. De doelstelling is duidelijk en het juiste moment is nu: we moeten alles op alles zetten voor de gendergelijkheid. En we mogen niemand aan de kant laten staan.