– Vrije vertaling –

 

Beste deelnemers,

Ik zou het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling willen bedanken voor de organisatie van deze uitwisseling. Ik wil ook alle leden van de Werkgroep maatschappelijk verantwoord ondernemen bedanken voor hun waardevollewerk bij de ontwikkeling van het eerste Nationaal Actieplan inzake het Bedrijfsleven en de Mensenrechten en het actieve toezicht op de uitvoering van de verschillende acties in dit plan.

En ik ben bijzonder verheugd over de belangrijke deelname van NGO’s, de privésector, overheidsdiensten, de academische wereld en verschillende federale raden en instellingen en anderen. Deze brede en diverse deelname onderstreept de belangstelling voor de kwestie van de eerbiediging van de mensenrechten door het bedrijfsleven.

Maar het toont ook aan dat dit een zeer breed onderwerp is en dat we vandaag een zeer groot aantal relevante opmerkingen en vragen hebben gehoord. Vooruitgang vereist een brede waaier van expertise, ik zou bijna zeggen expertise uit verschillende werelden. Maar deze rijkdom aan ideeën en voorstellen is positief en blijft niet beperkt tot ons nationale niveau.

Het is ook internationaal een dossier in volle ontwikkeling.

In juni van dit jaar zal het tien jaar geleden zijn dat de VN-Mensenrechtenraad de ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’ goedkeurde. Om na te gaan hoe de uitvoering van deze Principes in het komende decennium kan worden versneld en uitgebreid, hebben de Verenigde Naties het project ‘UNGP’s+10’ gelanceerd. De roadmap zal in juni 2021 worden gepresenteerd. Ik kijk er met interesse naar uit.

Een andere ontwikkeling zijn de onderhandelingen in Genève over een VN-Verdrag inzake Bedrijven en Mensenrechten. In samenwerking met andere, gelijkgezinde EU lidstaten blijft België bij de EU instellingen verder pleiten voor een sterker EU engagement in de onderhandelingen over dit ontwerpverdrag.

Ook op Europees niveau zijn er belangrijke evoluties aan de gang. De voorbereiding van een EU-Richtlijn inzake due diligence zal U niet ontgaan zijn. De overheden van ons land hebben deelgenomen aan de publieke consultatie en een gemeenschappelijke bijdrage ingediend.

Lors de cette consultation, notre pays s’est exprimé en faveur d’un level playing field, d’une sécurité juridique et d’une approche commune au niveau de l’Europe. La proportionnalité des actions requises – autre élément sur lequel nous portons une attention particulière – devrait être défini en fonction de la gravité des risques mais aussi de la situation de l’entreprise.

 

Beste deelnemers,

Ik kan u verzekeren dat België zich zal blijven engageren voor de bevordering en de versterking van de Europese agenda inzake het bedrijfsleven en de mensenrechten. Zij zal dit doen in overleg met alle belanghebbenden.

We zullen de EU initiatieven van zeer dichtbij en proactief opvolgen. Ook nationaal zal een reflectie over de beste smart mix van maatregelen interessant zijn. Een smart mix die onder meer rekening houdt met de specifieke noden van KMO’s en het principe van proportionaliteit.

Wat de volgende stappen betreft: Zodra de definitieve versie van deze beoordeling van het National Baseline Assessment beschikbaar is, zullen wij onmiddellijk overleg plegen tussen de instanties op federaal niveau en van de deelstaten om te bespreken welke verdere maatregelen moeten worden genomen. Het lijkt mij duidelijk dat er ook rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau.

Om nog meer stof tot nadenken te geven, plant de FOD Buitenlandse Zaken begin juni 2021 een seminarie te organiseren om van gedachten te wisselen met andere landen. Landen die ook een evaluatie hebben gemaakt van hun Nationaal Actieplan inzake het Bedrijfsleven en de Mensenrechten, bevinden zich in een situatie die vergelijkbaar is met de onze, zoals Daniel Morris van het Deense Instituut voor de Mensenrechten al heeft aangegeven.

Zoals u kunt vaststellen blijft de thematiek ondernemingen en mensenrechten een prioriteit voor zowel de federale als gefedereerde entiteiten in ons land en zoals mijn collega Minister Khattabi deze morgen heeft gezegd zal België een voortrekkersrol blijven spelen.

En ik ben zeker dat we samen vooruit zullen blijven gaan.

Bedankt voor uw deelname.