Vandaag, dinsdag 12 oktober heeft de Kern een akkoord bereikt over de begroting voor 2022, gekoppeld aan een reeks hervormingen en investeringen die een aanvulling vormen op de hervormingen en investeringen die in het kader van het Europees Herstelfonds zijn vastgelegd. Vice-eersteminister Sophie Wilmès, minister David Clarinval en staatssecretaris Mathieu Michel zijn zeer tevreden met het finale akkoord. Ze benadrukken de focus op werkgelegenheid en zelfstandigen, en ook op investeringen in veiligheid, duurzaamheid en het digitale.

 

Budgettair kader

Nu we geleidelijk uit de covidcrisis geraken, heeft de MR ervoor gezorgd dat er een ernstig begrotingskader komt dat de geleidelijke consolidatie van de overheidstekorten en de vermindering van onze overheidsschuld mogelijk maakt. Voor Sophie Wilmès “kan de federale regering vandaag een verantwoorde begroting voorleggen. We leveren een extra inspanning ten opzichte van wat in het regeerakkoord was voorzien om nieuwe initiatieven te steunen en er tegelijk voor te zorgen dat het tekort wordt teruggedrongen. We doen dit door nieuwe belastingen tot een minimum te beperken, terwijl we investeren. Onze schuld verminderen en vandaag investeren, betekent ook denken aan de generaties van morgen.”

 

Nieuwe belastingen tot een minimum beperken

De vicepremier voegt eraan toe: “Begrotingsconclaven afsluiten met een aanzienlijke verhoging van de belastingdruk is al te vaak de gemakkelijkheidsoplossing. Aan de regeringstafel heeft de MR aangedrongen op oplossingen die  nieuwe belastingen tot een minimum beperken. Daarom heeft de MR bijvoorbeeld een strikt kader gevraagd voor de vermindering van de terugbetaling van professionele diesel via de snelle omzetting en correcte toepassing van de nieuwe regels van het Europese “mobiliteitspakket” (2022) die sociale dumping in het transport bestrijden. Daarnaast heeft de MR een belasting op spaarrekeningen geweigerd. De levenslange vrijstelling van sociale bijdragen  voor een eerste aanwerving – de zogenaamde “nulbijdrage-maatregel”, onbeperkt in de tijd – zal behouden blijven, waarbij erover gewaakt zal worden dat misbruik wordt bestreden.

 

Werkgelegenheid centraal in de discussie

De MR-leden van de regering zijn bijzonder opgetogen dat werkgelegenheid centraal stond in het overleg van de afgelopen dagen. “Meer jobs, meer mensen met een job en meer welzijn op het werk vormen een opwaartse spiraal voor onze economie en ons sociaal stelsel. Daarom hebben de liberalen daar tijdens de onderhandelingen ook de nadruk op gelegd”, aldus Sophie Wilmès.

De Franstalige liberalen hebben namelijk sterke maatregelen op tafel gelegd om banen te creëren, werkzoekenden te activeren en privé- en professioneel leven beter op elkaar af te stemmen.

De MR heeft een globale aanpak rond knelpuntberoepen voor ogen, een pool van ongeveer 140.000 beschikbare jobs. De reeks maatregelen die in deze richting zijn genomen (versterking van de opleiding, defiscalisering van de regionale premie, steun voor de mobiliteit van de werknemers, enz.)  zijn stappen in de goede richting. “Met 325.000 werkzoekenden aan de ene kant en 140.000 vacatures aan de andere kant is het duidelijk dat de situatie op middellange termijn onhoudbaar is, vooral wanneer we een ambitieuze doelstelling hebben: een arbeidsparticipatie van 80% in 2030. Vraag en aanbod moeten elkaar op de arbeidsmarkt ontmoeten”, aldus Sophie Wilmès.

Er is een reeks maatregelen voorzien om mensen met langdurige arbeidsongeschiktheid en ziekte weer aan het werk te helpen, die alle actoren in het reïntegratieproces responsabiliseren. Er is geen sprake van om zieke mensen te dwingen om te werken, maar wie in staat is om weer aan het werk te gaan, zal dat moeten doen, of zijn/haar uitkering kan worden verlaagd. Daardoor zouden in 2022 bijna 7 000 werknemers weer aan het werk moeten kunnen.

Het combineren van privé- en professioneel leven blijft een prioriteit voor de liberalen. De MR is dan ook tevreden dat haar voorstel voor een “vierdaagse werkweek” (zonder arbeidstijdverkorting) of andere gelijkaardige maatregelen worden uitgevoerd. “We zorgen voor meer flexibiliteit in de organisatie van het werk om beter tegemoet te komen aan de wensen van de werknemers, in het bijzonder de jongere generaties. Het “9 tot 5″ is voor veel Belgen niet meer echt relevant. We hebben een moderne arbeidsmarkt nodig, met meer flexibiliteit. Dat is wat de gezondheidscrisis ons geleerd heeft,” aldus Sophie Wilmès.

De fiscale aftrek voor kinderopvang zal opnieuw worden verhoogd van 11,5 euro tot 14 euro per dag over een periode van één jaar. Dit zal de ouders het leven makkelijker maken als ze opnieuw vaker fysiek naar het werk gaan.

Wat de oprichting van ondernemingen betreft, zal de e-commerce ingrijpend hervormd worden met het oog op meer flexibiliteit, zodat ons land zich kan aanpassen aan een veranderende samenleving en concurrentieel kan blijven.

De regering verwacht dat hierdoor 21 000 banen zullen worden gecreëerd, goed voor een begrotingsopbrengst van 511 miljoen euro, bovenop de historische vermindering van de uitgaven voor de RVA – van 8,2 miljard euro in 2021 tot 6,8 miljard euro in 2022.

 

Versterking van de koopkracht van werknemers en zelfstandigen

In het verlengde van de grote inspanningen tijdens de vorige legislatuur, heeft de MR haar steun uitgesproken voor een verhoging van het minimumloon die in april 2022 zal ingaan. Overeenkomstig het regeringsakkoord was het de bedoeling tegelijk de modale inkomens te verhogen, inclusief de inkomens van zelfstandigen. Er wordt 300 miljoen voor uitgetrokken. Sophie Wilmès: “Het versterken van de koopkracht van de Belgen en in het bijzonder van wie werkt, is van cruciaal belang voor de MR. Er zijn al inspanningen geleverd voor de laagste inkomens, maar we kunnen en willen de middenklasse niet vergeten Dit draagt ook bij tot de bestrijding van de werkloosheidsval, want het netto-inkomen van de werknemers stijgt.

 

De stijging van de energieprijzen onder controle gebracht

Naast de eenmalige beslissingen om de meest kwetsbare consumenten te helpen de winter door te komen in een context van stijgende energieprijzen, zal ook een cliquetmechanisme worden ingevoerd. Doel is de energiefactuur van gezinnen en bedrijven op een structurele manier onder controle te houden.

De MR is blij met deze stap voorwaarts en zal ervoor blijven pleiten dat de strategische keuzes die we in de energiemix moeten maken, niet uitdraaien op hogere energierekeningen.

 

Steun voor KMO’s en zelfstandigen

De MR blijft onze zelfstandigen en KMO’s steunen, die de ruggengraat vormen van onze economie. De investeringsaftrek van 25% zal worden verhoogd om de groei van kleine ondernemingen te stimuleren. Op onze vraag zal het accent liggen op digitale en duurzame investeringen.

Tegelijkertijd zal de taxshelter-regeling worden verbeterd door het investeringsplafond voor vennootschappen op te trekken.

Het klassieke overbruggingsrecht, waarvan tijdens de crisis intensief gebruik is gemaakt, zal worden verbeterd en aangepast aan de realiteit.

Opnieuw met het opzet het privé- en het professionele leven beter op mekaar af te stemmen,  zal op verzoek van de MR de uitkering bij zwangerschapsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen met meer dan 43% worden verhoogd om deze op één lijn te brengen met die van werknemers. De uitkering zal worden verhoogd van 514 tot 727 euro voor voltijds verlof en van 257 tot 368 euro voor halftijds verlof.

David Clarinval: “Onze zelfstandigen en KMO’s zijn een belangrijke economische motor voor ons land, en het is belangrijk hen te steunen en hun werk gepast te belonen. Wij blijven zorgen voor onze zelfstandigen door de preventie van mogelijke ziekten te vergemakkelijken en door hun reïntegratie na een langdurige arbeidsongeschiktheid efficiënter en sneller te maken. Ook wordt het bedrag van de moederschapsuitkering voor zelfstandigen gelijkgetrokken met het bedrag voor werknemers. We hervormen ook het overbruggingsrecht en de verlaging van de socialezekerheidsbijdragen. Ten slotte moedigen wij investeringen en groei aan door de toegang tot kapitaal en leningen voor bedrijven te vergemakkelijken via een uitbreiding van de tax shelter. Wij behouden de aftrek voor productieve investeringen en breiden die uit tot digitale en milieuvriendelijke investeringen, zodat onze bedrijven de digitale en ecologische transitie aankunnen. Ik ben blij met al deze verwezenlijkingen. Ze zullen het onze zelfstandigen en KMO’s makkelijker maken!”

 

Investeren in veiligheid, duurzaamheid en het digitale

De federale regering heeft beslist meer te investeren dan voorzien in het relanceplan dat Europa ondersteunt. Over een periode van drie jaar zal een miljard euro worden geïnvesteerd. Voor de MR was het belangrijk dat deze investeringen werden geconcentreerd op strategische projecten, zoals digitale ontwikkeling, veiligheid en duurzaamheid.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging wil staatssecretaris Michel een optimale transformatie van het Belgische administratieve landschap doorvoeren (SDG, koppeling van authentieke bronnen, koppeling van back-office diensten van de overheid, gebruik van AI, …).

Mathieu Michel: “Ik wil dat we een meer inclusieve, meer convergerende en meer ambitieuze mentaliteit ontwikkelen voor de digitalisering van ons land. Dit akkoord bevestigt onze wil om de staat efficiënter te maken door fors te investeren in administratieve vereenvoudiging, maar ook in meer innovatie door kunstmatige intelligentie massaal te ondersteunen als vector van groei. Daarnaast worden ook middelen toegekend om te zorgen voor meer convergentie en coherentie bij de uitvoering van structurele projecten die van ons land een koploper op vlak van digitalisering moeten maken.”

Wat veiligheid betreft, zullen bijvoorbeeld tijdens deze legislatuur 720 extra plaatsen in gevangenissen worden gecreëerd om ervoor te zorgen dat ook korte straffen worden uitgevoerd.

Ten slotte zal de Regie der Gebouwen haar gebouwen verder renoveren en verbouwen (isolatie, fotovoltaïsche panelen, enz.) om de CO2-uitstoot te verminderen en de energieprestaties aanzienlijk te verbeteren.   De Regie zal elk van haar projecten analyseren in het licht van onze klimaatverbintenissen, het welzijn van de bewoners en het goede beheer van de overheidsmiddelen.