Vandaag, dinsdag 1 juni, heeft Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès via videoconferentie deelgenomen aan de ministeriële bijeenkomst Buitenlandse Zaken van de NAVO, ter voorbereiding van de besprekingen van de Top van staatshoofden en regeringsleiders op 14 juni in Brussel; en van de acties die in het kader van het NAVO 2030-initiatief zullen worden uitgevoerd en die tot doel hebben het bondgenootschap te versterken en voor te bereiden op de veiligheidsuitdagingen van de toekomst. Ter herinnering: in maart jl. heeft België, samen met andere leden van de Alliantie, uitdrukkelijk verzocht om vóór deze top een extra ministeriële bijeenkomst te houden om de voorstellen die op tafel zouden worden gelegd, te verfijnen. Deze voorstellen vormen een gelegenheid om een nieuw hoofdstuk te openen in de trans-Atlantische betrekkingen en zijn met name gericht op de versterking van het politiek overleg tussen de bondgenoten.

Vice-eersteminister Sophie Wilmès: “De komende top is in zekere zin de bekroning van een lang proces dat in 2019 in Londen begon. Er is ernstig en secuur over nagedacht, zoals onze vereiste was. Er is ook breed overlegd, wat ook een goede zaak is. De huidige Belgische prioriteit is dat de NAVO over twee weken een boodschap van eenheid en cohesie tussen de Geallieerden kan uitsturen.” Ze gaat verder: “de verdediging van de Euro-Atlantische ruimte – nog steeds van fundamenteel belang – en het ontstaan van nieuwe uitdagingen en nieuwe veiligheidsbedreigingen vragen om deze eenheid. De voorstellen die op tafel liggen, zijn nog niet definitief. Zij zijn niettemin ambitieus en het komt elk land toe om zich op 14 juni over de voorstellen uit te spreken. Wat België betreft, zijn wij van oordeel dat wij in het algemeen de goede richting uitgaan, ook al zullen we erover moeten waken dat de gevolgen voor de begroting geoptimaliseerd worden. “

Verschillende actuele dossiers stonden ook centraal in de besprekingen. Wat Afghanistan betreft, herhaalde België dat het veel belang hecht aan de denkoefening die aan de gang is over de steun van de Alliantie, teneinde de verworvenheden van de afgelopen jaren te behouden. In het licht van de jongste ontwikkelingen is ook de kwestie Belarus aan de orde gesteld. Aansluitend op het bezoek aan de Donbass in mei jl, heeft België opgeroepen tot voortdurende hoge waakzaamheid ten aanzien van de situatie in Oekraïne en, meer in het algemeen, in het Zwarte Zeegebied. Tenslotte zal België de conclusies van de topontmoeting tussen de Verenigde Staten en Rusland, die voor 16 juni is gepland, op de voet volgen, in het bijzonder wat betreft kwesties rond wapenbeheersing en de veiligheidsstructuur op het Europese continent.