Enkel het gesproken woord telt

Excellenties,
Dames en heren,

Allereerst wil ik de Hoge Vertegenwoordiger van de Coalitie, dhr. Adoum, bedanken voor het organiseren van deze gedachtewisseling over de situatie in de Sahel en over de toekomst van het optreden van onze Coalitie.

Ik ben het met de Hoge Vertegenwoordiger eens dat de context in de Sahel is veranderd sinds de goedkeuring van de roadmap vorig jaar. Zo hebben wij drie weken geleden, gezien de omstandigheden, de belangrijke beslissing genomen om het Takuba-mechanisme te reorganiseren in het kader van de eerste pijler van de Coalitie.

Gezien de ingrijpende verandering van de situatie is het nu van essentieel belang de discussie uit te breiden tot de andere pijlers en de roadmap te actualiseren.

Ondanks onze inspanningen is de situatie van de Saheli’s in het algemeen verslechterd. Vele bewoners van de Sahel komen ook in opstand, hetzij door staatsgrepen te steunen, hetzij door zich aan te sluiten bij jihadistische groeperingen.

De Sahelstrategie van de Europese Unie reikt oplossingen aan: naast de vier pijlers van de Coalitie kan de strijd tegen het terrorisme alleen worden gewonnen als meer rekening wordt gehouden met de verzuchtingen van de plaatselijke bevolking om veranderingen tot stand te brengen. Wij moeten met deze realiteit rekening houden en meewerken om aan deze verwachting te voldoen.

De verantwoordelijkheid om hierop in te gaan ligt in de eerste plaats bij de autoriteiten van Sahellanden. Maar het is onze verantwoordelijkheid om de hervormingen in de Sahel verder aan te moedigen en te ondersteunen, en om het ontbreken ervan aan de kaak te stellen.

Deze moedige hervormingen moeten de legitimiteit van de staat en de democratie, die regelmatig worden ondermijnd, herstellen. In dit verband ben ik verheugd over de vooruitgang in de strijd tegen straffeloosheid die in het voortgangsverslag van de Coalitie wordt vermeld.

In Mali blijft de terugkeer naar de democratische en grondwettelijke orde de belangrijkste doelstelling op korte termijn. We moeten ook de vragen beantwoorden die zijn gerezen door de aanwezigheid van de Wagner-groep, die zeer verontrustend is. Het is in deze context dat België de sancties tegen Malinese ambtenaren steunt die de duur van de transitie verlengen.

Dit mag ons er niet van weerhouden een communicatiekanaal met de overgangsautoriteiten in stand te houden. België vindt het inderdaad belangrijk dat onze collectieve inzet voor Mali in de pijlers 2 en 3 behouden blijft, zij het aangepast. Dit moet ons in staat stellen het hervormings- en moderniseringswerk voort te zetten, dat van essentieel belang is voor een duurzame stabilisering van het land.

De veiligheidssituatie in de kuststaten van de Golf van Guinee dreigt te verslechteren. Wij zullen hun in de nabije toekomst meer steun moeten verlenen. Dit moet gebaseerd zijn op de vier pijlers van de Coalitie. Wij zullen samen met onze West-Afrikaanse partners moeten bepalen wat de beste concrete manier is om dit te doen.

België is voornemens zijn engagement in de Sahel voort te zetten. Armoede, klimaatverandering, illegale migratie, onveiligheid, geweld en beter bestuur zijn stuk voor stuk uitdagingen die onze collectieve actie ter ondersteuning van de landen in de regio vereisen.

Ik dank u.