De Kern is vanmorgen, vrijdag 29 mei, samen gekomen om de contouren vast te leggen van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische bescherming. Ter herinnering: de eerste twee luiken van dit plan zijn geactiveerd op 6 en 20 maart. Het ging om een reeks maatregelen ten voordele van werknemers, zelfstandigen en bedrijven in moeilijkheden.

Bij dit derde luik is het de bedoeling de maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht, de activiteit en de werkgelegenheid de komende maanden voor te zetten en te versterken. Het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming zal gebaseerd zijn op vier pijlers:

  1. Enkele van de transversale sterke maatregelen die de afgelopen maanden genomen zijn, zullen uitgebreid worden, zoals de tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht of het ‘corona’-ouderschapsverlof. Dit past ook in de logica van wat de sociale partners vragen.
  2. De regering zal nieuwe, transversale maatregelen voorstellen om de werkgelegenheid, de koopkracht, de sociale cohesie en de levensvatbaarheid van de bedrijven te behouden. Conditio sine qua non om de gevolgen van deze onuitgegeven crisis te beperken. Er is bijvoorbeeld sprake van een fiscale stimulans via een verlaging van de bedrijfsvoorheffing, die bedoeld is om mensen die nu tijdelijk werkloos zijn weer aan het werk te laten gaan. Andere maatregelen zullen de solvabiliteit van bedrijven garanderen, investeringen stimuleren en de werkgelegenheid in ons land helpen veiligstellen.
  3. De federale overheid wil ook tegemoet komen aan bepaalde sectoren als de horeca-, de cultuur- en de evenementensector die – door de aard van hun activiteiten –  zwaar hebben geleden onder de inperkingsmaatregelen. Er zullen daarom welomschreven sectorale maatregelen worden voorgesteld, zoals een verlaging van de BTW, een Horecacheque of een hogere aftrekbaarheid van beroepskosten.
  4. De federale overheid wil ook voorstellen een éénmalige premie van 250 euro toe te kennen aan leefloners, aan personen met een beperking en mensen die recht hebben op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen).

Dit derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische bescherming zal morgen, zaterdag, ter discussie worden voorgelegd aan de Kern plus de tien partijen die de regering steunen. Zij zullen ook hun voorstellen kunnen indienen. De ambitie is om te komen tot een globale aanpak die ook rekening houdt met voorstellen uit de Kamer en daar de breedst mogelijke steun zal vinden in het Parlement.

In het verlengde hiervan zal het overleg met de sociale partners worden voortgezet met betrekking tot maatregelen die gericht zijn op de organisatie van het werk.