Het Kernkabinet is op zondag 1 maart bijeengekomen om de balans op te maken van de situatie in België met betrekking tot de Covid-19-epidemie, beter bekend als het coronavirus. Ze zullen voortaan iedere vrijdag om 10u hiervoor bijeenkomen. Deze frequentie kan zo nodig worden verhoogd.

Momenteel is in ons land een tweede geval van besmetting geconstateerd. De patiënt werd opgenomen in het UZ Antwerpen en vertoont milde klachten. Ter herinnering, één Belg testte positief na zijn repatriëring uit de provincie Wuhan (China) op 2 februari van dit jaar. Hij werd onmiddellijk naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussels gebracht en kon na de quarantaineperiode het ziekenhuis verlaten, omdat hij niet langer met het virus besmet was.

België is op een schaal van drie, overgegaan naar fase 2 van het risicobeheersingsplan van de FOD Volksgezondheid, die erin bestaat de verspreiding van het virus in te dammen. Geïnfecteerde mensen worden opgevangen en verzorgd. Alle mensen met wie zij nauw contact hebben gehad (familie, collega’s, andere reizigers) worden opgespoord en gecontacteerd door de bevoegde regionale diensten. Ze worden indien nodig ook getest. Mensen zonder symptomen kunnen hun activiteiten gewoon verderzetten. Met betrekking tot mensen die recent in een risicozone[1] zijn geweest, is verhoogde waakzaamheid vereist.

De Belgische autoriteiten staan natuurlijk voortdurend in contact met de WHO, de Europese Unie en de buurlanden, die ook bepaalde preventieve maatregelen hebben genomen.

De federale minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, heeft al een aantal beslissingen genomen, met name op het vlak van informatie en preventie binnen de medische gemeenschap.

De premier zal maandag 2 maart om 8 uur in de Lambermont een vergadering van het Overlegcomité houden met de verschillende minister-presidenten van de deelstaten en de andere betrokken ministers. Deze vergaderingen van het Overlegcomité zullen wekelijks plaatsvinden; of nog vaker indien nodig.

De voorzitters van de interministeriële conferenties (volksgezondheid, economie, mobiliteit,…) of andere ad hoc-vergaderingen moeten deze week en nadien geregeld samenkomen. Daarom wordt er deze zondag een interministeriële conferentie Volksgezondheid georganiseerd. Maandag wordt er dan een interministeriële conferentie Economie en Werkgelegenheid georganiseerd.

In overleg met de deelstaten, zal de federale regering de situatie zeer nauwlettend blijven opvolgen, met name via de minister van Volksgezondheid. Het medisch personeel is gemobiliseerd en op alles voorbereid. De Risk Management Group (RMG) – die de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten samenbrengt -, een comité van vooraanstaande wetenschappers en virologen (Wetenschappelijk Comité Covid-19) en de risicoanalysegroep geven regelmatig gedetailleerde evaluaties, opinies en aanbevelingen.  Dat gebeurt dus in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en Sciensano, en in volledig overleg met de verschillende entiteiten van ons land. Deze dialoog zal ook plaatsvinden met de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De minister van Volksgezondheid bevestigt ook dat de beoordeling van de situatie accuraat en constant is.

Met betrekking tot de meer specifieke vragen over de beschikbaarheid van mondmaskers, bevestigt de federale regering dat België ingeschreven is in een Europese openbare aanbesteding. Bovendien, plaats België zelf ook specifieke bestellingen. We herinneren u eraan dat het dragen van het masker bij voorrang voorbehouden is aan gezondheidswerkers en besmette mensen.

De regering besteedt ook bijzondere aandacht aan het sociaal-economische aspect van de epidemie dat naar verwachting gevolgen zal hebben voor onze economie. Verschillende sectoren hebben al hun bezorgheden geuit. Het doel is om de continuïteit van openbare en sociaal-economische activiteiten in bedrijven, kmo’s en onafhankelijke activiteiten zoveel mogelijk te waarborgen. De FOD Economie, Werkgelegenheid en het RSVZ staan klaar om alle vragen te beantwoorden en geven bovendien al veel informatie op hun websites.

Als België een andere fase van het risicobeheersplan van de FOD Volksgezondheid zou ingaan, kunnen aanvullende maatregelen worden genomen. België bereidt zich voor op elke mogelijke gebeurtenis. De regering beschouwt het beheer van covid-19-virus in al zijn dimensies als een prioriteit.

Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken van zijn kant zal – indien nodig en zoals zijn opdracht voorziet – optreden als coördinator tussen de verschillende departementen en agentschappen, en ook de lokale autoriteiten.

  • Er zijn enkele eenvoudige hygiënische maatregelen die helpen voorkomen dat het virus zich verspreidt, zoals regelmatig de handen wassen met water en zeep, papieren zakdoekjes gebruiken, fysieke contacten vermijden (handen schudden, kussen), en mond en neus bedekken als je moet hoesten of niezen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan kwetsbare mensen.
  • Als u terugkeert uit een risicozone en symptomen van de ziekte vertoont of dat u in contact bent geweest met een persoon die positief heeft getest, is het raadzaam om te vragen dat uw huisarts aan huis komt om besmetting te voorkomen, en om uw reisgeschiedenis en uw symptomen te vermelden. Uw arts zal de situatie beoordelen en de nodige maatregelen nemen.
  • Alle informatie over Covid-19 is beschikbaar op https://www.info-coronavirus.be/nl/. Mensen die vragen hebben, kunnen die per email sturen naar info-coronavirus@health.fgov.be of kunnen bellen naar het speciale callcenter op het nummer 0800/14 68 9. Voor vragen over de economie, de werkgelegenheid, de kmo’s en zelfstandigen is het contactnummer 0800/120 33

 

[1] https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_Case%20definition_20200226_NL.pdf