Vandaag, dinsdag 11 januari, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, dhr Wopke Hoekstra ontvangen, de Minister van Buitenlandse Zaken en viceminister-president van Nederland. Het gaat om het eerste bilaterale onderhoud van dhr Hoekstra in zijn nieuwe functie. Vicepremier Wilmès feliciteerde haar collega met zijn aanstelling en benadrukte op haar beurt het belang dat ook ons land hecht aan de van oudsher stevige en zeer vriendschappelijke band met Nederland. Ze gaf aan uit te kijken naar een verdere nauwe samenwerking binnen voornamelijk de Benelux en de EU.

Tijdens hun onderhoud bespraken beide ministers een aantal zaken die op de agenda staan van de informele Raad van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken die donderdag en vrijdag (13/14 januari) plaats vindt in Brest, Frankrijk. Eén van de onderwerpen die daar besproken zullen worden, is het EU-antwoord aan Rusland naar aanleiding van de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. De vicepremier benadrukte de steun van ons land aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne en de nood aan een sterke, eenduidige EU-boodschap aan Rusland: “Onze absolute prioriteit moet de-escalatie zijn, die we moeten bereiken door zowel vastberadenheid als openheid voor dialoog. We moeten wijzen op de hoge prijs die zal moeten worden betaald in geval van agressie en aandringen op het naleven van internationale overeenkomsten, maar ook open staan voor constructieve dialoog, al was het maar om het vertrouwen te herstellen.”

De vicepremier en haar Nederlandse collega hadden het verder ook over het belang van het bewaken van de kwaliteit van de rechtsstaat in de EU-lidstaten, en hoe nieuwe instrumenten zoals het conditionaliteitsmechanisme moeten worden ingezet en bestaande instrumenten als de rechtsstaatsdialoog versterkt kunnen worden.

Ook ging het gesprek over de covidsituatie in beide landen en de coördinatie van het beleid op EU-vlak, net als over de EU-VK relatie post Brexit en het belang van een constructieve verhouding met respect voor de afgesloten akkoorden.

De vicepremiers bespraken ook de EU-regels inzake economisch bestuur, die op dit moment op Europees niveau geëvalueerd worden, en de toekomst van het Stabiliteits- en Groeipact.

Sophie Wilmès: “Te strenge regels verhinderen investeringen en benadelen ons uiteindelijk. We moeten investeren in de toekomst en in strategische domeinen. Bij de hervorming van het Pact zal hiermee rekening moeten worden gehouden, waarbij uiteraard een Europees begrotingskader moet worden gehandhaafd dat de controle op de overheidsfinanciën waarborgt.”

Verder werden ook enkele belangrijke bilaterale dossiers aangesneden, waaronder het 3RX-dossier, of de reactivering van de vroegere IJzeren Rijn op een nieuw tracé. De vicepremier benadrukte het belang van dit project in het kader van onze grensoverschrijdende samenwerking, en wees op de relevantie van een duurzame aanpak van mobiliteit tussen de havens van Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam enerzijds, en het Rijn Ruhrgebied anderzijds.