Enkel het gesproken woord telt

Mijnheer de voorzitter,

Mevrouw de secretaris-generaal,

Beste collega’s,

Ik wil mijn collega Othman Jerandi, die onze Conferentie voorzit, feliciteren en hem verzekeren van onze volledige steun bij de voorbereiding van de Top van Djerba.

Ik wil onze waardering uitspreken voor de energie waarmee de secretaris-generaal van de IOF blijft ijveren om de organisatie doeltreffender te maken en haar meer zichtbaarheid te geven.

Mevrouw de secretaris-generaal, u kunt rekenen op de steun van België om u te helpen uw plannen uit te voeren.

Het is nooit overbodig eraan te herinneren dat onze Franstalige familie gegrondvest is op de gemeenschappelijke waarden democratie, humanisme, goed bestuur en solidariteit. De verwezenlijkingen op deze gebieden moeten echter voortdurend worden gehandhaafd en geconsolideerd.

De IOF heeft zich tot taak gesteld hieraan bij te dragen. Zij heeft zich daartoe ook de middelen verschaft via haar projecten ter ondersteuning van het nationale beleid. Dat verdient onze steun en aanmoediging.

De gezondheidscrisis, het gebrek aan samenhang in de strijd tegen de opwarming van de aarde, de uitdaging van het beheer van de migratiestromen, de strijd tegen terrorisme en gewelddadig extremisme zijn stuk voor stuk onderwerpen die een adequaat mondiaal antwoord vereisen.

Ik denk met name aan de gezamenlijke inspanningen die wij moeten leveren in de strijd tegen pandemieën. Gelukkig wordt er vooruitgang geboekt. De beslissing die de Wereldgezondheidsvergadering enkele dagen geleden heeft genomen om het proces rond een verdrag over pandemieën op te starten, is een belangrijke stap. In dit verband is de overeenkomst tussen de IOF en de Wereldgezondheidsorganisatie van grote waarde.

Wat de distributie en productie van vaccins betreft, neemt België actief deel aan de wereldwijde inspanning. Wij verwachten begin volgend jaar een miljard vaccindoses te hebben geëxporteerd. Wij steunen ook de productie van vaccins in andere landen, vooral in Afrika.

Mevrouw de secretaris-generaal,

België staat volledig achter uw plan om één enkel reglement op te stellen voor de instanties van de IOF. Als onderdeel van het lopende proces van modernisering en rationalisering zal dit initiatief de werking en het besluitvormingsproces van de IOF efficiënter en transparanter maken. Ik ben ingenomen met deze actie, die actief zal bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Voorts steunt ons land de doelstellingen die in het ontwerp van digitale strategie zijn geformuleerd. De digitale transformatie moet immers een factor van sociale en democratische vooruitgang zijn.

Daarom steunen wij de ontwikkeling van een actieplan voor de Francofonie en de instelling van een controle- en evaluatiemechanisme.

Dank u.