Mijnheer de secretaris-generaal,
Dames en heren staatshoofden en regeringsleiders,
Dames en heren delegatieleiders,
Dames en heren,

Staat u mij toe allereerst Spanje en Chili te bedanken met de organisatie van deze 25e Conferentie van de Partijen hier in Madrid.

Zoals de Groothertog van Luxemburg terecht heeft opgemerkt: “samen zijn we sterker.” En dat is volgens mij de geest waarna we op zoek moeten tijdens de werkzaamheden van deze COP25.

Er komt een dag dat de toekomstige generaties de geschiedenis van dit begin van de 21e eeuw grondig zullen bestuderen.

Ze zullen ongetwijfeld geïnteresseerd zijn in de evolutie van onze samenleving. Ze zullen ook de belangrijke kwesties bekijken die zich in deze samenleving hebben afgespeeld.

De klimaatverandering zal er daar ongetwijfeld één van zijn.

Het is een noodsituatie die de continenten, culturen en politieke stromingen overstijgt.

De wereld moet zich collectief en op een sterkere, concretere manier engageren in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

De Europese Unie heeft instrumenten aangenomen om haar broeikasgasemissies tegen 2030 met meer dan 40 procent te verminderen. Mijn land, België, heeft zich dan ook geëngageerd bij de Europese Unie, en is bereid om blijk te geven van ambitie.

We zijn bereid om ons eigen klimaattraject te herzien om te zorgen voor een eerlijke en consistente bijdrage van België aan de gemeenschappelijke inspanning die nodig is om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken.

Meer in het algemeen moedigen we Europa aan om in de komende dagen een langetermijnbeleid aan te nemen dat gericht is op het bereiken van koolstofneutraliteit en blijk geeft van onze ambitie en vastberadenheid om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken, door middel van maatregelen die sociaal rechtvaardig, economisch duurzaam en ecologisch coherent zijn.

België deelt de visie die de strijd tegen de klimaatverandering beschouwt als een drijvende kracht achter de economische, energetische en sociale transities. We zullen – intern en extern – innovatie, creativiteit en collectieve intelligentie ondersteunen om deze uitdaging aan te gaan.

Want een bestemming uitstippelen volstaat niet om die bestemming te bereiken. Het is onze verantwoordelijkheid om de hervormingen door te voeren die nodig zijn om te voldoen aan de roadmap die we voor onszelf opstellen.

Ons land zal zijn financiële bijdrage aan het “Groene Klimaatfonds” vanaf 2020 verdubbelen om het solidariteitsbeginsel centraal te stellen in het mondiale klimaatbeleid.

We pleiten ook voor een ambitieuzer Gender Action Plan dat van gendergelijkheid een belangrijk aandachtspunt maakt bij de tenuitvoerlegging van het Akkoord van Parijs.

Wij willen een mechanisme voor de handel in emissierechten tussen landen dat leidt tot een effectieve vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. We staan erop een akkoord te bereiken dat deze ambitie waarmaakt.

We willen, naar het voorbeeld van Chili, een van de “Blue Leaders” worden. We willen van de gezondheid van onze zeeën en oceanen een belangrijk aandachtspunt maken bij de klimaattransitie.

In België zal dit worden geconcretiseerd via initiatieven zoals de bescherming van de mariene ecosystemen.

Aldus, ons nationaal marien ontwikkelingsplan voor de Noordzee voorziet erin dat een derde van ons marien gebied als beschermd gebied wordt aangemerkt.

Tegelijkertijd heeft België reeds werk gemaakt van de ontwikkeling van zijn offshore productiecapaciteit voor hernieuwbare energie. Onze koers ligt vast: tegen 2030 zal 20 % van onze elektriciteit rechtstreeks afkomstig zijn van windturbines voor onze kusten.

Dames en heren,

Zoals ik in mijn inleiding al zei: er komt een dag dat onze opvolgers onze acties zullen evalueren. Onze kinderen doen dat nu al.

Ze vragen ons om nu te handelen, er echt werk van te maken. Vergeet dat niet.

De inspanning moet opwegen tegen de uitdaging.