Alleen het gesproken woord telt.

 

Meneer de voorzitter,

Beste collega’s,

 

Vanmorgen heeft de regering bij de Koning de eed afgelegd.

Het was een plechtig en belangrijk moment, gezien de ernstige situatie waarin we ons bevinden. De hoogst ongebruikelijke manier waarop het parlement nu werkt, getuigt daarvan.

Daarom sta ik hier vandaag voor u, lucide en vastberaden.

Ik ben volledig toegewijd aan de taak die voor ons ligt.

Op dit moment gaan de wereld, Europa en België door een periode zonder precedent.

 

COVID-19 is een ernstig gevaar voor de gezondheid van de bevolking.

Het vereist dat er ongekende en uitzonderlijke maatregelen worden genomen om onze mensen te beschermen.

Daarvoor moeten we samenwerken, in nationale eenheid.

Hand in hand.

 

De relatie tussen het parlement en de regering moet sterk zijn. Ze moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen.

Gezien de extreme urgentie van de situatie was het voor de overgrote meerderheid van de partijen in deze assemblee duidelijk dat er zo snel mogelijk in een regering moest worden gevormd.

Deze grote eenheid is nodig om de huidige uitdagingen te kunnen aanpakken.

Uitdagingen die het verplegend personeel – dat op het voorplan staat in de opvang en verzorging van onze patiënten – goed heeft begrepen.

Ze blijven zich inzetten, elke dag opnieuw, op dit eigenste moment, om het hoofd te bieden aan omstandigheden die in de hedendaagse geschiedenis ongezien zijn.

Hun toewijding is opmerkelijk en hun moed is voorbeeldig.

En ze zijn niet alleen.

 

Zowel in de publieke als in de private sector zetten veel van onze medeburgers zich elke dag in om ervoor te zorgen dat België kan blijven functioneren.

Ze doen dat vanuit een plichtsgevoel, en dat terwijl de meesten van hen zich zelf ook zorgen maken over de situatie.

We beseffen dat en we zijn hen oneindig dankbaar.

Al deze mensen moeten ons dagelijks inspireren; ons een gevoel van verantwoordelijkheid geven, zowel individueel als collectief.

Ze moeten ons bewust maken van de absolute noodzaak om de regels te respecteren om onszelf niet in gevaar te brengen of anderen te besmetten – en zo het risico te nemen dat onze ziekenhuisdiensten oververzadigd raken.

We worden allemaal getroffen door deze pandemie, zonder onderscheid.

 

Het is nu aan ons om onderscheidingsvermogen, burgerzin en solidariteit te tonen.

De evolutie van covid19 in ons land wordt – dag na dag, uur na uur – opgevolgd door onze diensten, zoals dat nu al enkele weken het geval is.

Onze eerste prioriteit blijft het mobiliseren van alle mogelijke personeel, zodat de ziekenhuizen zich uitsluitend kunnen concentreren op het behandelen van patiënten.

De regering en alle gezondheidsinstanties zijn ook gemobiliseerd wat betreft het probleem van de beschikbaarheid van medische uitrusting en hulpmiddelen.

 

We staan in permanent contact met onze wetenschappelijke en medische experts om zicht te hebben op de situatie en de juiste beslissingen te nemen op het juiste moment.

In dit verband wil ik u meedelen dat de Kern en ikzelf – na deze zitting – zullen vergaderen met de deelgebieden, de ministers en de betrokken diensten binnen de Nationale Veiligheidsraad, om het laatste verslag van de Risk Management Group te beoordelen en indien nodig snel bijkomende maatregelen te nemen om de gezondheid van al onze medeburgers te beschermen.

 

Meneer de voorzitter,

Beste collega’s,

 

We weten dat de beslissingen ook duidelijke sociaaleconomische gevolgen hebben. Daarom hebben we al een eerste reeks maatregelen genomen en we blijven eraan werken – om de impact voor alle economische spelers zoveel mogelijk op te vangen.

Daartoe is een macro-economische monitoringgroep opgericht – de ERMG, wat staat voor “Economic Risk Management Group”.

Die moet de economische en sociale gevolgen van de pandemie beter in kaart brengen, voor de bedrijven en voor de mensen die werken.

 

België heeft troeven en we zullen ze moeten uitspelen.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat iedereen dat ook zal doen.

 

Deze regering in lopende zaken heeft onmiddellijk de maat genomen van de toestand in België met betrekking tot de pandemie. We hebben actie ondernomen.

Maar onze acties in de strijd tegen het virus kunnen niet de verhoopte slagkracht hebben als ze niet breed worden gesteund.

Onze eerste prioriteit was de verschillende bevoegdheidsniveaus bijeen te brengen. Het is in die geest dat we snel regelmatige vergaderingen van het Overlegcomité hebben georganiseerd.

We hebben er ook voor gezorgd om de ministers-presidenten op te nemen in de Nationale Veiligheidsraad.

 

Het overleg met de deelgebieden was van bij het begin van de crisis belangrijk.

En ik bedank hier de verantwoordelijken van de deelgebieden voor de beslissende rol die zij blijven spelen bij de voorbereiding van het land op de crisis die we nu doormaken.

We hebben vandaag een stabiele parlementaire meerderheid nodig om samen tegen dit virus te strijden.

Mijn team en ik beseffen dat het akkoord dat afgelopen zondag tussen een meerderheid van de politieke partijen in ons land is bereikt, een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Deze eenheid is gebaseerd op een essentieel principe: de huidige regering via een vertrouwensstemming de volledige capaciteit geven om deze crisis met succes te beheren.

 

Zo verbinden wij ons ertoe…

  • Om de gezondheidssituatie tijdens de Coronavirus-crisis te beheren;
  • Om de openbare orde te beheren en te handhaven;
  • Maar ook om de sociaaleconomische problemen van de loontrekkenden en zelfstandigen te verlichten.

Wij stellen een stemming voor over de voorlopige twaalfden, met slechts één amendement, namelijk een interdepartementale provisie van 1 miljard euro die uitsluitend voor de bestrijding van het Coronavirus zal worden gebruikt.

 

We moeten ook stap voor stap de economische ontwikkeling en de economische relance voorbereiden zodra deze crisis voorbij is.

Deze doelstellingen kunnen mede worden bereikt door het inzetten van de volmachten voor 6 maanden – met een evaluatie na 3 maanden – met betrekking tot:

  • volksgezondheid;
  • sociale zaken, waaronder het arbeidsrecht;
  • veiligheid;
  • en economie.

Dit zijn allemaal thema’s die met de verschillende vertegenwoordigers van de politieke partijen zullen worden verduidelijkt en verfijnd voordat ze – uiteraard – aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers ter stemming worden voorgelegd.

 

De uitvoering van de volmachten moet op het einde van deze periode in elk geval worden gecontroleerd door de Kamer.

Aangezien het om een uitzonderlijke situatie gaat, heb ik eveneens voorgesteld dat de Kern regelmatig bijeenkomt en, telkens wanneer dat nodig is, samen met de vertegenwoordigers van de partijen die zich geëngageerd hebben, om de transparantie van de uitvoering van de volmachten te garanderen.

Het vertrouwen tussen het Parlement en deze regering moet worden bevestigd via een formele stemming van een motie, nu donderdag.

Deze stemming zou de regering in staat stellen haar prerogatieven in volle bevoegdheid uit te oefenen.

Wij zullen dit vertrouwen loyaal uitoefenen in het licht van de strijd tegen het coronavirus en in het kader dat ik zonet heb geschetst.

Bovendien zal ik uiterlijk over zes maanden opnieuw het vertrouwen vragen van het parlement. Daardoor zullen we het kader van de lopende zaken voor de onderwerpen buiten deze crisis niet overstijgen.

De bedoeling moet blijven om op termijn een federale regering te vormen die beschikt over een parlementaire meerderheid voor een globaal en positief project voor ons land.

 

Mijnheer de voorzitter,

Beste collega’s,

 

Het is tijd voor eenheid.

Het is tijd om ons te verenigen; een vereniging die verder gaat dan de gelederen van deze vergadering.

Heel het land moet de rangen sluiten in deze beproeving.

De nationale eenheid wordt niet op een zondagavond afgekondigd.

Ze wordt opgebouwd tijdens de moeilijke tijden die er aankomen dag na dag en uur na uur.

Alle politieke formaties moeten laten zien dat ze het bereikte akkoord ondersteunen door systematisch te kiezen voor de dialoog, een constructieve aanpak en een besef van de omvang van de gebeurtenissen.

U zult op elk moment kunnen rekenen op de aandacht van deze regering voor alle hervormingsideeën, alle maatregelen, alle constructieve voorstellen die kunnen bijdragen aan de nationale inspanning.

Samen moeten wij van nu af aan elke dag bewijzen dat wij de steriele ideologische ruzies waarin wij ons de laatste maanden verloren hebben, kunnen overstijgen.

Zoals ik al zei bij het begin van deze verklaring, ben ik mij bewust van de context, maar ook vastberadener dan ooit.

Met één enkele eenvoudige doelstelling: de gezondheid van onze bevolking beschermen.

 

Dat is geen “programmapunt”.

Het is onze meest fundamentele plicht.

En daar zullen wij in slagen – dat wens ik – met het vertrouwen van dit Parlement.

 

Ik dank u.