Op zaterdag 21 maart is het Kernkabinet bijeengekomen met de voorzitters van 10 partijen (N-VA, PS, MR, Ecolo, CD&V, Open VLD, sp.a, Groen, cdH, DéFI), om overeenstemming te bereiken over het wetsvoorstel dat de Koning machtigt om maatregelen te nemen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, zoals bepaald in artikel 105 van de Grondwet. Ter herinnering: via deze machtigingswet machtigt het parlement de Koning om op te treden zonder de klassieke wetgevingsprocedure te doorlopen om te reageren op de noodsituatie die verband houdt met de uitzonderlijke omstandigheden van het Coronavirus. In het algemeen zal het toepassingsgebied van de bijzondere machten beperkt blijven tot dringende bepalingen met betrekking tot de volksgezondheid, de openbare orde, sociale zaken en de bescherming van de economie en de mensen.

“Als we onze burgers willen beschermen, moeten we in staat zijn om onmiddellijk actie te ondernemen. Tijd is kostbaar in deze crisis. De context evolueert zeer snel. Aan het begin van de vergadering heb ik de balans opgemaakt. Alle partijen rond de tafel begrijpen de urgentie en het uitzonderlijke karakter van de situatie” verduidelijkt eerste minister Sophie Wilmès. “De toepassing van de bijzondere machten is niet gebruikelijk, maar ook niet ongezien in de Belgische geschiedenis. We stellen duidelijke richtlijnen op om ervoor te zorgen dat de toepassing ervan eerlijk gebeurt en met respect voor de fundamenten van onze democratie.”

Daartoe zullen de regering en het parlement in deze periode nauwer samenwerken. De besluiten die genomen worden, zullen bijvoorbeeld aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden meegedeeld vooraleer ze in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. Er wordt ook in voorzien dat de regering aan de volksvertegenwoordigers periodiek verslag uitbrengt over situatie. Tenslotte zullen de besluiten binnen een jaar nadat ze in werking zijn getreden, bij wet worden bevestigd om democratische controle door het parlement te waarborgen.

Sophie Wilmès vult aan: “We hebben samen ook afgesproken dat deze bijeenkomst elke zaterdagochtend wordt gehouden op basis van een eerder opgestelde agenda en een tweewekelijkse uitwisseling van informatie. »

“Deze geest van samenwerking is niet beperkt tot het federale niveau. We hebben de nodige stappen gezet om in de strijd tegen het Coronavirus de coördinatie tussen het federale niveau en de deelgebieden – gewesten en gemeenschappen – zo efficiënt mogelijk te laten verlopen via de Nationale Veiligheidsraad of het Overlegcomité. We zullen het overleg ook voortzetten binnen de interministeriële conferenties en tijdens ad hoc vergaderingen”, preciseert Sophie Wilmès.

Ze voegt eraan toe: “Het is belangrijk dat deze sterke eenheid binnen het parlement doordringt tot alle bevoegdheidsniveaus. Alleen samen zullen we het Coronavirus het best kunnen bestrijden.”

De duur van de aan de Koning verleende machten bedraagt drie maanden. Na evaluatie kan deze periode worden verlengd (opnieuw 3 maanden).

De tekst zal overgemaakt worden aan de Kamer en nu maandag in overweging worden genomen voor een stemming komende donderdag. De Raad van State zal om advies worden gevraagd.