In de geglobaliseerde wereld waarin we leven mag geen enkele ontwikkeling of geen enkele kwestie ons onverschillig laten. De internationale samenwerking is meer dan ooit een noodzakelijkheid geworden. De FOD Buitenlandse Zaken vertegenwoordigt ons land in verschillende internationale instellingen en in verschillende regio’s wereldwijd. Ze voert daar een actief beleid, meer bepaald inzake een aantal vraagstukken van cruciaal belang zoals vrede en veiligheid, de rechten van de mens en de bevordering van de rechtsstaat teneinde te ijveren voor een rechtvaardiger en welvarender wereld.


Met het oog op de wereldwijde uitdagingen waar we vandaag voor staan, heeft België altijd het standpunt verdedigd dat oplossingen binnen een multilateraal kader moeten worden gezocht: de Europese Unie en de Organisatie van de Verenigde Naties uiteraard, maar ook andere internationale instellingen zoals de OESO, de OVSE en de Raad van Europa. De oplossingen moeten worden geformuleerd binnen een wereldomvattend regulerend kader, dat er ook moet voor zorgen dat de gunstige ontwikkelingen die uit de mondialisering voortvloeien duurzaam zijn en eerlijk worden verdeeld.